grey background
Wealthon logo

Zabezpieczenia kredytowe - jakie są rodzaje i co musisz o nich wiedzieć?

Zdolność kredytowa to ważny warunek do uzyskania pożyczki, ale równie ważna jest kwestia zabezpieczenia. To często ignorowany aspekt kredytowania, bo ze zrozumiałych względów koncentrujemy się na uzyskaniu zdolności, a następnie na ustaleniu parametrów kredytowych. Tymczasem formy zabezpieczeń są spychane na dalszy plan - niesłusznie! Może się bowiem okazać, że mimo uzyskania zdolności kredytowej nie będziemy w stanie spełnić warunków zabezpieczenia. A jakie mogą być? Czytaj dalej!

Zabezpieczenia kredytowe - jakie są rodzaje i co musisz o nich wiedzieć?

Trzeba podkreślić, że zabezpieczenie kredytu, czy pożyczki należy uznać za normalny przejaw swobody zawierania umów i prawo kredytodawcy do ochrony swojej wierzytelności. Podobnie rzecz się ma, gdy my pożyczamy komuś pieniądze albo rzeczy. Wtedy również  chcemy mieć pewność, że zostaną nam zwrócone. 

Istnieją różne kryteria podziału zabezpieczeń, my skupimy się na najpopularniejszych: rzeczowych, w których kredytobiorca odpowiada za roszczenie konkretnymi składnikami majątku, oraz osobistych, w których kredytobiorca osobiście odpowiada za roszczenie całym swoim majątkiem.

Zabezpieczenia rzeczowe

 

Hipoteka - to najczęściej spotykana forma, szczególnie popularna w przypadku kredytów na zakup nieruchomości, potocznie zwanymi kredytami hipotecznymi. Wpis do księgi wieczystej nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) stanowi zabezpieczenie prawa do dochodzenia roszczenia, czyli możliwości odzyskania pożyczonych środków w przypadku braku spłaty. Co ważne, wpisy te mają pierwszeństwo w zaspokojeniu przed innymi wierzytelnościami.

Ubezpieczenie kredytu - również popularna forma, znana np. z kredytów hipotecznych, jako ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Dzięki cesji z polisy ubezpieczenia kredytodawca może zabezpieczyć swoje roszczenie w przypadku braku spłaty.

Zastaw ogólny i zastaw rejestrowy - to forma zabezpieczenia na rzeczach ruchomych (maszyny, pojazdy, surowce, przedmioty wartościowe). 

W przypadku zastawu rejestrowego przedmioty mogą pozostawać w posiadaniu kredytobiorcy, co w przypadku zastawu ogólnego nie jest dopuszczalne.

Zastaw na prawach - forma zabezpieczenia dotycząca praw zbywalnych, czyli akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, a także m.in. udziałów w spółkach.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - pozwala kredytodawcy do przewłaszczenia, czyli przeniesienia własności przedmiotów ruchomych i nieruchomości w celu pokrycia roszczeń wynikających z braku spłaty kredytu. 

Jest to bardzo inwazyjna oraz ryzykowna forma zabezpieczenia pożyczki. Jeśli kredytobiorca nie dotrzyma terminu spłaty może łatwo stracić przedmioty zabezpieczenia. Przewłaszczenie jest coraz rzadziej stosowane a nowocześni kredytodawcy całkowicie z niego rezygnują. 

Zabezpieczenia osobiste

 

Weksel in blanco - dokument zawierający podpis wystawcy weksla oraz zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty, ale bez podania jej wysokości ani terminu jej zapłaty. Warunki zrealizowania weksla określa kredytodawca w przypadku braku spłaty roszczenia.

Poręczenie wekslowe (awal) - forma łącząca weksel z poręczeniem, obligująca wystawcę weksla na równi z poręczycielem do spłaty kredytu.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - to coraz częściej spotykana forma, szczególnie w przypadku umów najmu. Odnosi się wprost do art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, stąd nazywane jest potocznie “trzema siódemkami”. 

Zawierane w formie notarialnej oświadczenie skraca kredytodawcy drogę do dochodzenia swoich roszczeń. W przypadku braku spłaty sąd, bez zbędnej zwłoki wystawi kredytodawcy tytuł egzekucyjny umożliwiający dochodzenie swoich roszczeń wprost z majątku dłużnika.  

To zabezpieczenie jest również bezpieczne i wygodne dla kredytobiorcy - pozwala w łatwy sposób zabezpieczyć swój kredyt bez zbędnych formalności lub angażowania osób trzecich. 

Jak widać zarówno kredytobiorca, jak i kredytodawca mają do wyboru szeroką gamę zabezpieczeń, które mogą dobierać według własnych strategii oraz zasad. 

W Wealthon.com ufamy swoim klientom. Dlatego stawiamy na proste zabezpieczenia, które wymagają minimum zaangażowania i formalności. Aby skorzystać z naszego finansowania wystarczy notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, czyli tak zwane “Trzy siódemki”. 

U nas uzyskasz potrzebne środki i oszczędzisz czas, gdyż cała procedura odbywa się online - bez zbędnej dokumentacji.