Regulacje

Regulamin świadczenia usług

 1. Zakres stosowania

  Niniejszy Regulamin świadczenia usług (dalej zwany “Regulaminem”) ma zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych przez:

  Wealthon Fund S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00–640 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000755722, o numerze NIP 5252769139, o numerze REGON 381706302, z kapitałem zakładowym w wysokości 549.800 PLN (dalej zwanej “Wealthon”).

  Wealthon oferuje wyłącznie usługi na rzecz klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu artykułu 431 kodeksu cywilnego, którzy dokonują czynności prawnych związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej zwanych “Klientem”).

  Niniejszy Regulamin dotyczy: 1) korzystania z internetowej platformy Score Meter (dalej zwanej “Platformą”), za pośrednictwem której oferowana jest możliwość uzyskania pożyczki ratalnej lub pożyczki pomostowej.

 2. Zakres działalności

  1. Usługi oferowane za pośrednictwem Platformy

   Za pośrednictwem Platformy Score Meter Wealthon oferuje usługi finansowania w formie pożyczki ratalnej (dalej zwanej “Pożyczka Ratalna”), oraz pożyczki pomostowej (dalej zwanej „Pożyczka Pomostowa”). W rezultacie Platforma zapewnia możliwość wnioskowania o świadczenie usług finansowania poprzez przedstawienie przez Score Meter odpowiednich warunków finansowania, zawarcie odpowiedniej umowy finansowania i umożliwienie Wealthon świadczenia wszystkich związanych z tym usług, jak i umożliwia pozostawanie w stałym kontakcie z Klientem.

  2. Świadczenie usług finansowania

   Świadczenie usług finansowania w postaci Pożyczki Ratalnej odbywa się według następujących zasad:

   Po dokonaniu przez Klienta procesu rejestracji i weryfikacji zgodnie z Punktem 3 niniejszego Regulaminu, Wealthon przygotowuje niewiążące warunki finansowania (tj. potencjalną wysokość przyznanej pożyczki, koszty finansowania) (dalej zwane “Warunkami Finansowania”).

   W przypadku, gdy Klient otrzyma Warunki Finansowania, podpisze umowę pożyczki, oraz podda się dobrowolnie egzekucji w trybie art. 777(art. Kodeksu cywilnego) zgodnie z Punktem 5 niniejszego Regulaminu, zostanie zawarta umowa pożyczki ratalnej lub pomostowej.

  3. Okres obowiązywania/ Spłata

   Data spłaty pożyczki wypłaconej na podstawie Umowy w ramach pożyczki ratalnej lub pomostowej będzie określona w odrębnym harmonogramie spłaty dołączonym do umowy pożyczki (dalej zwana “Terminem Spłaty”).

   W przypadku trudności w spłacie pożyczki Wealthon może naliczyć Klientowi dodatkowe opłaty monitorujące zgodne z umową pożyczki.

  4. Monitoring płatności/Proces windykacji

   W przypadku, gdy Klient nie dokona spłaty raty pożyczki w terminie wskazanym w „Termin Spłaty”, wówczas popadnie w zwłokę, co automatycznie prowadzić będzie do rozpoczęcia monitoringu płatności i zainicjowania procesu windykacji oraz naliczania odsetek za opóźnienie.

   Wealthon podejmie działania związane z windykacją za pośrednictwem własnego działu windykacji, wybranej kancelarii prawnej lub innego podmiotu. Wealthon, według własnego uznania, jest uprawniona do podjęcia wszelkich niezbędnych środków oraz działań w celu skutecznego odzyskania wierzytelności, w granicach dozwolonych prawem.

 3. Proces rejestracji / Proces weryfikacji

  1. Weryfikacja w bazach zewnętrznych

   Użytkownik w trakcie procesu rejestracji zostanie poproszony o wyrażenie zgody na weryfikację w Biurze Informacji Kredytowej S.A., Krajowym Rejestrze Długów S.A, BIG Infomonitor S.A., Związku Banków Polskich

  2. Korzystanie z Platformy / Rejestracja (oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Wealthon).

   Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Klient musi przejść procedurę rejestracji, podając odpowiednie dane osobowe, wskazane przez Wealthon, a także zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności Danych.

   Po zakończeniu rejestracji Klient otrzyma dostęp do konta Klienta, za pośrednictwem którego może złożyć wniosek o pożyczkę Pomostową lub Ratalną. Aby korzystać z Platformy, Klient musi posiadać:

   1. komputer osobisty podłączony do Internetu i wyposażony w przeglądarkę internetową,

   2. telefon komórkowy wyposażony w dostęp do internetu

   Sprzęt techniczny oraz oprogramowanie potrzebne do korzystania z Platformy są nabywane i utrzymywane na koszt Klienta.

  3. Zawarcie Umowy / Weryfikacja

   Po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu dostępu do konta Klienta zgodnie z Punktem 3.1 niniejszego Regulaminu, przeprowadzany jest proces weryfikacji, który może być dokonany alternatywnie przez: 1) zweryfikowanie rachunku bankowego za pośrednictwem systemu Kontomatik (dostarczonego przez partnera Wealthon, firmę Kontomatik UAB (spółkę prawa litewskiego) oraz Kontomatik sp. z o.o.).

   Po pozytywnej weryfikacji Klienta na Platformie, oraz spełnieniu innych kryteriów wynikających z wewnętrznej polityki pożyczkowej Wealthon, zostaje przyznana kwota pożyczki, oraz Klient może przystąpić do podpisania umowy pożyczki.

 4. Obowiązki Klienta

  Dane logowania (nazwa użytkownika / hasło) przekazane Klientowi, a dotyczące jego konta Klienta, muszą pozostać poufne przez cały czas. Każdemu Klientowi zostaną udostępnione tylko jedne, powiązane z kontem Klienta dane logowania, które zapewniają dostęp doPlatformy.

 5. Opłaty

  Otrzymanie Warunków Finansowania zgodnie z Punktem 2.2 niniejszego Regulaminu jest bezpłatne. W przypadku zawarcia Umowy Pożyczki, opłaty są wskazane odpowiednio w Warunkach Finansowania lub w Umowie. Ponadto, potencjalne dodatkowe koszty, takie jak na przykład koszty monitorowania płatności i koszty windykacji nie są zawarte w takiej wycenie i będą naliczane dodatkowo.

  Wszystkie naliczane opłaty będą rozliczane za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych wskazanego przez Wealthon, przy czym procedura umożliwiająca korzystanie z ww. serwisu musi zostać zakończona przez Klienta w chwili złożenia oferty dotyczącej zawarcia Umowy zgodnie z Punktem 2.2 niniejszego Regulaminu, albo zgodnie z postanowieniami Umowy.

 6. Treść i dostępność witryny internetowej

  Zawartość strony Wealthon jest starannie opracowywana i utrzymywana. Istnieje jednak możliwość wystąpienia awarii, tj. Wealthon nie może zagwarantować prawidłowości zawartości serwisu. Mimo że Wealthon spełnia najwyższe standardy techniczne, awarie sprzętu i oprogramowania mogą mieć pewien wpływ na dostępność witryny i nie można ich wykluczyć. W związku z tym Wealthon nie może zagwarantować nieprzerwanej dostępności witryny.

 7. Odpowiedzialność

  1. Niezależnie od charakteru prawnego określonego roszczenia, do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń Klienta o zwrot kosztów stosuje się następujące postanowienia:

   1. Wealthon nie odpowiada za żadne szkody poniesione w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu lub Umowy albo za następstwa jakichkolwiek decyzji podjętych przy wykorzystania narzędzi zarządzania finansami, chyba że szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wealthon. Żadne z niniejszych postanowień nie zwalnia Klienta z obowiązku regularnego tworzenia kopii zapasowych swoich danych.

   2. Odpowiedzialność Wealthon będzie ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Odpowiedzialność Wealthon ograniczona jest do rzeczywistych szkód i nie obejmuje utraconych korzyści.

  2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również wszystkich przedstawicieli Wealthon, w tym między innymi dyrektorów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pełnomocników.

 8. Poufność danych

  Pytania i odpowiedzi dotyczące poufnych danych są uregulowane w Polityce Prywatności.

 9. Procedura składania reklamacji

  1. Klient może złożyć reklamację, jeśli Wealthon nie wykonuje swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu lub w przypadku, gdy wykonuje je w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje można składać za pośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wealthon.com Klient dostarczy szczegółowe informacje na temat problemu stanowiącego podstawę reklamacji.

  2. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji Wealthon:

   1. Zakończy procedurę wewnętrzną i poinformuje Klienta o swojej decyzji dotyczącej reklamacji, lub

   2. Powiadomi Klienta, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie reklamacji i jednocześnie przedstawi przyczyny opóźnienia, a także przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

  3. Termin 30 dni, o którym mowa w Punkcie 9.2 powyżej, nie obejmuje okresu, w którym Wealthon oczekuje na odpowiedź lub na dodatkowe informacje wymagane przez Wealthon od Klienta, pod warunkiem, że Klient został poinformowany przez Wealthon o tym, że jego współdziałanie jest konieczne do zakończenia postępowania reklamacyjnego.

  4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż 7 dni od dnia, w którym przyczyna reklamacji stała się znana Klientowi.

  5. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Wealthon poinformuje Klienta o jej wyniku i uzasadnieniu swojej decyzji.

  6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do elektronicznej skrzynki pocztowej Klienta.

 10. Ochrona danych osobowych

  Zasady ochrony danych osobowych Klienta (określanego również jako “Użytkownik”) znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://wealthon.com/regulacje/polityka-danych-osobowych.

 11. Zmiany do Regulaminu

  Wealthon może dokonywać zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub zmian dotyczących oferowanego produktu. Wealthon opublikuje zmieniony Regulamin na swojej stronie internetowej (a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwi pobieranie, odzyskanie i zapisanie zawartości zmienionego Regulaminu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego używanego przez Klienta), lecz najprawdopodobniej będzie wymagała od Klienta akceptacji zmienionego Regulaminu. Tak zmieniony Regulamin będzie regulować relacje między Klientem a Wealthon w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu. Jeśli Klient nie zgadza się z istotną modyfikacją niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wealthon. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z jednostronną istotną zmianą do niniejszego Regulaminu wprowadzoną przez Wealthon, Wealthon ma prawo zakończyć współpracę z Klientem.

 12. Prawo właściwe / Jurysdykcja

  1. Niniejszy Regulamin, Umowa/Umowa Dodatkowa oraz wszelkie zobowiązania z nimi związane podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wealthon posiada wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy.